Program szkolenia

Ratownik Wodny – kurs
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku) Ratownikiem Wodnym jest osoba posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zatrudniona lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będąca członkiem tego podmiotu.

Spełnienie powyższych wymagań (możliwość pracy jako Ratownik Wodny) zapewni Tobie:
• ukończenie szkolenia na stopień Ratownika Wodnego organizowanego przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Delphinus Sport Promotion (podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).
• posiadanie dodatkowych kwalifikacji związanych z wodą lub ratownictwem (np. podstawowy stopień nurkowy Open Water Diver PADI (OWD).
• posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP).
• rozpoczynając szkolenie na stopień Ratownika Wodnego automatycznie stajesz się członkiem Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Delphinus Sport Promotion (podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).

Program kursu
Szkolenie na stopień Ratownika Wodnego realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem MSW (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Jest to ciągłe szkolenie, nie podzielone na żadne etapy ani stopnie pośrednie. Jest to jedyna forma szkolenia ratownika wodnego dopuszczona przez ww. rozporządzenie. Wszelkie kursy/szkolenia trwające mniej niż 63 jednostki dydaktyczne, nawet jeśli nadają stopień Młodszego Ratownika, czy Ratownika WOPR nie uprawniają do samodzielnej pracy na stanowisku ratowniczym. Stopnie te są jedynie wewnętrznymi stopniami WOPR, które nie mogą być traktowane jako etapy w uzyskaniu uprawnień ratownika wodnego.

Egzamin końcowy
Rozporządzenie dopuszcza możliwość dwóch podejść do egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku drugiego podejścia konieczne jest ponowne odbycie pełnego szkolenia.

Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego.

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu
30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Egzamin praktyczny kończący szkolenie obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:
1. Przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min.
2. Przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia.
3. Przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s.
4. Przepłynięcia w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła.
5. Przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m.
7. Holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m.
8. Wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.